Автор: admin

Публікації
Галій С.А., Когут К.В, Ширгабеков М.К. Платиноїди в сульфідних рудах північно-західного блоку Українського щита // Мінералогічний журнал. – 1994. – Т. 16, № 3/4. – С. 21-28.

Вперше досліджено платиноносність сульфідних мідно-нікелевих руд в інтрузивних мафіт-ультрамафітах Волинського мегаблоку Українського щита. Встановлено, що накопичення ллатиноїдів зв’язане з залишковими розплавами при високій активності вісмуту та те.луру. Зростання концентрації платини в мінералах відповідають зростанню металічності зв’язків у їх структурах. Пристосованість концентрації плати-ноїдів до зон підвищеного вмісту летючої складової рудно-магматичної системи може служити одним з пошукових критеріїв.

Публікації
Висоцький О.Б., Висоцький Б.Л. Деякі питання благороднометалевості базитів Прутівської інтрузії // Мінеральні ресурси України. – № 2. – 2008. – С. 26-30.

Прутівська інтрузія на цей час вивчена в основному як сульфідно-нікелевий об’єкт. Сульфідна мідно-нікелева мінералізація приурочена до контактів габроїдів із вмісними породами і нині розглядається як один із найперспективніших об’єктів північного заходу Українського щита на сульфідно-нікелеве й супутнє благороднометалеве і передусім платинометалеве зруденіння.

Новини
Виконано попередню геолого-економічну оцінку Прутівського родовища

У 2020 році ТОВ «Кольормет України» на основі існуючий даних було виконано попередню геолого-економічну оцінку Прутівського родовища та підготовано відповідний звіт. Запаси і ресурси були апробовані Державною комісією України по запасах корисних копалин (Протокол № 5160 від 27 серпня 2020 року).

Публікації
Костенко М.М. Металогенічні особливості та перспективи рудоносності інтрузивних ультрамафіт-мафітових утворень Волинського мегаблока Українського щита // Збірник наукових праць УкрДГРІ. – № 3–4. – 2014. – С. 53-69.

За результатами виконаного металогенічного аналізу інтрузивних ультрамафіт-мафітових утворень Волинського мегаблока виділено три групи породних асоціацій, які мають різний металогенічний потенціал. До першої групи належать породи метаморфізованої перидотит-піроксеніт-габроноритової формації (нарцизівський комплекс) та гранітизоване габро осницького комплексу, які не мають чітко визначеної металогенічної спеціалізації або є безрудними. Друга металогенічна група складена утвореннями ультрамафіт-мафіт-монцонітоїдної (букинський комплекс) та толеїтових габродолеритової (прутівський) і габро-троктолітової (кам’янський комплекс) формацій. Ця група формацій за геолого-структурними, мінералого-петрографічними та петрохімічними ознаками зіставляється з відомими нікеленосними формаціями світу і є високоперспективною на відкриття значних промислових родовищ сульфідних мідно-нікелевих руд із супутніми кобальтовим і платинометалічним компонентами. До третьої металогенічної групи належать основні породи габро-анортозитової (коростенський комплекс) і сублужної габродолеритової (післякоростенський і післяовруцький дайкові комплекси) формацій, які характеризуються яскраво вираженою фосфор-титановою спеціалізацією.
https://www.geo.gov.ua/wp-content/uploads/2020/02/Sbornik_3-4_2019.pdf

Публікації
Шумлянський Л., Ернст Р.Є., Біллстрьом Ш., Вінг Б.А., Беккер А. Вік та ізотопний склад сірки Прутівського інтрузиву (Прутівсько-Новоґольська магматична провінція віком 1,78 млрд р.р. у Сарматії) // Мінералогічний журнал. – 38, No 3. – 2016. – P. 91-101.

У межах Північно-Західного району Українського щита розповсюджена велика кількість дайок і розшарованих інтрузивів нікеленосних толеїтових долеритів та габроїдів. Ці дайки та масиви розглянуто як канали, по яких в умовах розтягнення вкорінювалися і виливалися на поверхню базальтові розплави (ці базальтові потоки тепер повністю еродовані), або як синколізійні породні комплекси, що виникли внаслідок кристалізації мантійних розплавів під час колізії Фенноскандинавського та Волго-Сарматського сегментів Східно-Європейської платформи. Проведене нещодавно датування цих порід вказує на їхній вік в інтервалі 1780—1790 млн рр. Для Прутівського нікеленосного долеритового інтрузиву отримано новий вік за баделеїтом (1779,2 ± 6,9 млн рр.), який, у межах похибки вимірювання, відповідає віку циркону (1777,0 ± 4,7 млн рр.), отриманому раніше для цього ж зразка (Shumlyanskyy et al., 2012). Це значення віку суттєво відрізняється від отриманого раніше для цирконів із Прутівського інтрузиву 1990 ± 5 млн рр. (Скобелев и др., 1991). Зроблено висновок, що останнє значення є хибним. Нова дата, отримана за баделеїтом, остаточно підтверджує належність Прутівського масиву до Прутівсько-Новоґольської магматичної провінції та підкреслює потенціал розшарованих габроїдних масивів цієї провінції щодо Ni-Cu (-PGE) сульфідного зруденіння. Проаналізовано також ізотопний склад сірки в сульфідних мінералах Прутівського родовища, зразки відібрано з придонних рудних покладів. Ізотопний склад сірки (величина δ34S) варіює від +0,8 до +3,6 ‰, що знаходиться в межах діапазону варіацій, який було встановлено раніше, і вказує на мантійне джерело сірки. Ізотопні дані свідчать про формування Прутівсько-Новоґольської магматичної провінції в умовах розтягнення, що виникли невдовзі після утворення Східно-Європейської платформи (Балтики).
https://mineraljournal.org.ua/sites/default/files/sites/default/files/MJ_3_2016_91-101.pdf

Dron Tech
Simple Post Format Video

Since the standard of play has significantly been raised in woman’s chest over the last few decades, there are now several women competing against the top players in the world. Therefore making any list of the top female chess players of all time is quite a tricky job.

Dron Tech
Simple Post Format Chat

Abbott: Strange as it may seem, they give ball players nowadays very peculiar names.

Costello: Funny names?

Abbott: Nicknames, nicknames. Now, on the St. Louis team we have Who’s on first, What’s on second, I Don’t Know is on third

Costello: That’s what I want to find out. I want you to tell me the names of the fellows on the St. Louis team.

Dron Tech
Simple Post Format

Since the standard of play has significantly been raised in woman’s chest over the last few decades, there are now several women competing against the top players in the world. Therefore making any list of the top female chess players of all time is quite a tricky job.

Dron Tech
Simple Post Format Gallery

Since the standard of play has significantly been raised in woman’s chest over the last few decades, there are now several women competing against the top players in the world. Therefore making any list of the top female chess players of all time is quite a tricky job.

ТОВ “КОЛЬОРМЕТ УКРАЇНИ”
Проект з високоліквідними товарними продуктами: нікель-кобальтові та мідним концентратами, що підтверджується динамікою цін і виробництва за попередні періоди.
Контакти:
Україна, 04070, місто Київ, вул. Боричів тік, будинок 22А, офіс 14
info@prutivka.com
+38 (067) 604 82 52